آرمان ما

آرمان ما ساختن است، ساختن برای رسیدن به هوشمندی و کارآمدی، کارآمدی برای یک سبک زندگی مدرن و ارزنده

چشم انداز

محصولات و خدمات هوشمند و کارآمد ما جزئی جدایی ناپذیر از زندگی و کسب و کار روزمره شماست.

ماموریت

ایجاد زنجیره چابک، دسترس پذیر و فن آورانه برای طراحی،
تولید، تامین، توزیع و فروش همه ی محصولات و خدمات حوزه برق ابزار و تاسیسات متناسب با نیاز سطح مختلف مردم .