بروکس برای عمده فروشان و فروشگاه داران الکتریکی پیشنهادات و مزایا ویژه ای را در نظر گرفته است اگر شما عمده فروش و الکتریکی هستید به منظور بهره مندی از این مزایا فرم زیر را پر نمایید.

* مدارکتان را حتما بعد از ثبت نام ارسال نمایید.