شرایط پذیرش عاملیت فروش  

شرایط پذیرش متقاضیان حقیقی
  • حسن شهرت در کسب و کار 
  • فضای کافی برای عاملیت
  • سپرده تضمین کافی برای خریدهای اعتباری

مدارک موردنیاز  :
  • کپی مدارک مالکیت ششدانگ فروشگاه بنام متقاضی (در صورت استیجاری بودن کپی اجاره نامه و تعهد به تمدید و فراهم نمودن محل در مدت قرارداد)
  • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه.
  • دو قطعه عکس 4×3 طرف قرارداد و یا مدیر عامل شرکت.
  • تکمیل فرم درخواست عاملیت محصولات و امضای تعهد به اجرای سیاست‌های فروش تعیین شده شرکت.
  • ارسال لیست امکانات و تجهیزات موجود در فروشگاه.
  • جواز کسب مربوطه (در صورتیکه مشتری بعنوان شرکت اقدام نماید کپی اساسنامه مورد نیاز است).
    
توضیحات  : * ازمتقاضیان واجد شرایط برای انجام مصاحبه دعوت خواهد شد . ثبت نام