آموزش

  انتخاب مواد اولیه   

به صورت کلی در فرایند تولید چراغ LED از فلز آلومینیوم به عنوان بدنه اصلی چراغ، چیپس LED به عنوان منبع نور و مدار تغذیه به عنوان راه انداز (Driver) استفاده شده است. سایر قطعات تشکیل دهنده نظیر پخش کننده (Diffuser) و منعکس کننده (Reflector) نور نیز متناسب با هر چراغ انتخاب می شود.