آموزش

  ضریب توان  

ضریب توان (Power Factor) به نسبت توان حقیقی به توان ظاهری گفته می شود و هر چه این مقدار به عدد یک نزدیک تر باشد چراغ از بازده بالاتری برخوردار است. در واقع ضریب توان نشان می دهد که یک درایور با چه میزان بازدهی توان از ورودی دریافت می کند. معمولا این ضریب توان در انتخاب چراغ بالاتر از 0.9 درنظر گرفته می شود.