آموزش

  انتخاب مدار تغذیه - راه انداز (Driver)  

مدار تغذیه یا همان راه انداز الکترونیکی در فرایند تولید چراغ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. انتخاب قطعات الکترونیکی تولید تأمین کنندگان معتبر جهانی و بکارگیری روش های پیشرفته تولید سبب شده است تا درایور تولیدی این شرکت از کیفیت بسیار بالا، طول عمر طولانی و مشخصات فنی منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی برخوردار باشند.