آموزش

  لوگو و طرح های سازمانی  

ساخت هویت بصری برندهای قدرتمند، علاوه بر کسب سهم ذهنی مخاطبین، به ارتقاء کسب و کار تجاری آنها نیز کمک می کند. از آ نجا که عوامل بصری حائز بیشترین تاثیر در این زمینه می باشند، بروکس با فراهم نمودن امکان چاپ لوگو و طرح های سازمانی به صورت سفارشی بر روی چراغ پنل های تجاری خود خدمتی نوین در حوزه برندینگ ارائه نموده است.