آموزش

  تولید به روش اکسترود  

اکسترود (Extrude) فرایند تغییر شکل آلومینیوم است که در آن بلوک (بیلت) آلومینیوم در اثر اعمال فشار از قالبی با سطح مقطع کوچکتر عبور می کند. در این روش ابتدا بلوک آلومینیومی تا دمای حدود 400 درجه سانتیگراد حرارت داده شده و سپس تحت فشار بسیار بالا با عبور دادن از یک قالب با شکل مشخص، پروفیل به صورت شاخه ای تولید می گردد. با توجه به شکل و اندازه، این روش بهترین گزینه برای تولید بدنه چراغ های سایز بزرگ می باشد. انتقال حرارت مطلوب، امکان تولید با اشکال مختلف هندسی و قابلیت ایجاد پرداخت های گوناگون روی بدنه از مزایای استفاده از این روش در تولید بدنه چراغ خواهد بود.