آموزش

  اعوجاج (آلودگی) هارمونیکی  

اعوجاج هارمونیکی یا THD در یک درایور LED بیانگر این است که شکل موج ورودی تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک است و هر چه این مقدار کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر شکل موج می باشد. هارمونیک ها به دو دسته هارمونیک های جریان و هارمونیک های ولتاژ تقسیم می شوند و هر کدام به سهم خود تاثیرات مخربی بر عملکرد تجهیزات متصل به شبکه برق دارند. در واقع جریان های هارمونیک تولید شده توسط یک چراغ نامرغوب و بی کیفیت بر سایر سیستم های الکتریکی و مخابراتی متصل به شبکه برق تاثیر دارد. معمولا اعوجاج های هارمونیکی مربوط به جریان کمتر از 20 مورد قبول می باشد.