آموزش

  تلفیق هندسه و نور  

بروکس در راستای افزایش تنوع چراغ های خود، برای اولین بار اقدام به ارایه محصولات ابتکاری با اشکال و اندازه های سفارشی بر اساس خواسته مشتری نموده است. تولید چراغ پنل های LED در اشکال هندسی مختلف با قابلیت ترکیب با چراغ های سایز استاندارد به منظور ایجاد طرح های دلخواه، نمونه ای از اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.