رویدادها

  سیستان و بلوچستان را دریابیم  

بین تمام فعالیت های روزانه ، کم تر حسی پیدا میشه که حال خوب به همراه داشته باشه . شاهد اشک اندوه و غم دیگران بودن خوشایند نیست اما شاهد شوق و خنده ، لذت بخش ترین حسی که میتوانیم تجربه کنیم. لذت بخش تر این است که بدونیم خودمون حس خوب را می سازیم. در این شرایط سخت همدرد هم وطنان عزیزمان در سیستان و بلوچستان باشیم.
شما هم همراه بروکس می توانید اهدایی های خود را از طریق سازمات مرم نهاد ، کاملا مستقل و غیر سیاسی و غیر دولتی " جمعیت امداد ، دانشجویی - مردمی امام علی (ع) " به دست مردم سیل زده سیستان و بلوچستان برسانید.

وب سایت جمعیت امام علی